ác phương pháp giảng dạy linh hoạt (Methodology)

Khám phá đa giác quan – Multi sensory learning

Học thông qua các trải nghiệm thực tế – Hands on experiences

Học trong cuộc sống

Học theo dự án