Happytime đã xây dựng hệ thống đánh giá để nhà trường và gia đình cùng phối hợp phát triển thế mạnh cũng như khắc phục những lĩnh vực còn hạn chế của mỗi em bé, tôn trọng sự phát triển cá nhân của trẻ.

 

Các hình thức đánh giá – Assessment Methods

 • Quan sát, ghi chép – Observation
 • Lượng giá – checklist
 • Các bài tập – Tests
 • Trẻ tự đánh giá- Self assessment
 • Hồ sơ minh chứng – Portfolios

 

Thời điểm đánh giá – Assessment time

 • Đánh giá đầu vào – Entrance assessment
 • Quan sát, ghi chép thường xuyên –  Daily observation.
 • Đánh giá theo lĩnh vực từng tháng – Monthly assessment
 • Đánh giá cuối kỳ – Term assessment
 • Đánh giá cuối năm – End of year assessment

Nội dung đánh giá- what to assess.

 • Đánh giá trẻ – Learning assessment
 • Đánh giá giáo viên – Teaching assessment
 • Đánh giá việc thực hiện chương trình – Program review